Podle jakých předpisů se postupuje?

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech)
  • vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
  • vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů, v platném znění
  • vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění
  • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
  • vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (zkráceně), v platném znění
  • vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění

Odpadové hospodářství města Poličky se v současné době řídí obecně závaznou vyhláškou města, kterou schvaluje Zastupitelstvo města zpravidla na první schůzi v daném roce. Tato vyhláška vždy stanovuje aktuální výši ročního poplatku za svoz a likvidaci odpadů pocházejících z domácnosti. Výše tohoto poplatku je odvozená od nákladů souvisejících s likvidací odpadů a na příjmech za „předání“ některých komodit (např. plastů, skla, papíru atd.) ke zpětnému využití. Systém svozu a likvidace komunálních odpadů od občanů zajišťuje na území města Poličky firma LIKO SVITAVY a.s.

Kontaktní úředníci

RNDr. Coufal Jiří
ved.odd. ŽP, veřejná zeleň (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723851
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M42
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43