Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Plátcem poplatku jsou všichni poskytovatelé úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Jejich povinností je od ubytované osoby poplatek vybrat a odvést ho správci poplatku, tj. městskému úřadu. Není rozhodující, zda je jejich ubytovací zařízení zkolaudováno za účelem ubytování. Poplatková povinnost se týká i majitelů bytů, kteří je pronajímají na dobu kratší než 60 dnů.

Výši poplatku stanovuje vyhláška města. Poplatek je splatný pololetně a to vždy do 25. ledna a 25. července.

Ubytovatel má ohlašovací povinnost a to do 30 dnů od zahájení činnnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ubytovatel má také povinnost vést evidenční knihu, do které zapisuje údaje o ubytovaných osobách.

Termín "poplatník, plátce, ohlašovací povinnost, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku" vysvětluje platná obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku z pobytu.

Úhradu poplatku lze provádět buď hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně nebo bezhotovostně na číslo účtu 19-1283399369/0800 - variabilní symbol 2129.

Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, může být uložena pokuta za nepeněžité plnění.

Agendu k tomuto poplatku vyřizuje příjmová pokladna - přízemí, dveře č. 12.

 

 

Kontaktní úředníci

Jansová Jana
referentka – dotace neziskovým organizacím a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 468001716
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M03