Jaké doklady do porodnice?

Typ dokladů záleží na tom, zda jde o dítě narozené z manželství, dítě narozené mimo manželství     s uznaným otcovstvím, či dítě narozené mimo manželství bez určeného otce. Níže najdete rozvedeny všechny tři případy.

Dítě narozené z manželství

Matrice jeden z manželů doloží:

  • oddací list
  • občanský průkaz či pas (ten, co se dostavil na matriku, nemusí dokládat průkaz totožnosti druhého manžela)
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)
Dítě mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

Matrice jeden z rodičů doloží:

  • občanský průkaz nebo pas
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství
Dítě mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství

Matrice matka dítěte doloží:

  • svůj rodný list
  • svůj občanský průkaz nebo pas
  • prohlášení o jménu dítěte
  • pokud by matka dítěte byla rozvedená, pak rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou právní  moci, pokud by byla matka ovdovělá, pak úmrtní list zemřelého manžela matky

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14