Kdo může požádat o zápis narození (úmrtí, uzavření manželství, registrované partnerství) do zvláštní matriky?

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, sourozenec, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata), a to i bez plné moci
 • zplnomocnění zástupci (plná moc musí být ověřená)

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého a která předkládá potřebné listiny (viz otázka: Co je třeba předložit k zápisu do zvláštní matriky?)

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství

O zápis uzavření registrovaného partnerství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, tzn. jeden z partnerů, který je státním občanem ČR
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci

Žádost o zápis do zvláštní matriky je možné podat:

 • u zastupitelského úřadu ČR, zdržujete-li se v cizině nebo
 • u kteréhokoli matričního úřadu v České republice (většinou se podává podle místa trvalého pobytu žadatele), který zajistí zkompletování potřebných dokladů a vyřízení zápisu u zvláštní matriky
 • u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14