Jaké doklady musím předložit pro zápis matriční události, která nastala v cizině?

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

  • matriční doklad vydaný v cizině, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo registrovaného partnerství občana České republiky, jež má být zapsáno do naší (zvláštní) matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoliv matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)

Cizozemský matriční doklad je třeba opatřit vyšším ověřením toho státu, který doklad vydal. S některými státy má ČR dohodu o tom, že toto ověření není třeba vůbec. Poté, co je cizozemský matriční doklad opatřen tímto ověřením, je třeba zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka. Tento seznam najdete rovněž na internetových stránkách www.justice.cz.

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14