Cestovní doklad pro osobu mladší 15 let

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana mladšího 15 let potřebujete:

- rodný list dítěte,

- při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji,

- občanský průkaz zákonného zástupce, který za dítě o vydání cestovního pasu žádá.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Cestovní pas má platnost 5 let. Běžná lhůta pro jeho vydání je zákonem stanovena na 30 dnů a správní poplatek za jeho vydání činí 100 Kč. Dítě si vyfotíme u nás na úřadě, nepředkládají se žádné fotografie. V případě, že již dítě vlastnilo cestovní doklad, je povinen jej zákonný zástupce vrátit.

Pokud na vydání dokladu pospícháte, můžete zažádat o doklad do 5 pracovních dní, správní poplatek pak činí 1000Kč. Jedná se také o cestovní pas s platností 5 let, lze jej převzít u Ministerstva vnitra v Praze nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Dále existuje možnost vyřízení dokladu do 24 hodin za správní poplatek 2000 Kč. Tento pas s platností 5 let lze převzít pouze u Ministerstva vnitra v Praze.

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3