Město Polička

obrázek

Jak se v Poličce připravit na změnu klimatu? Pozvánka na druhé setkání

Jak se v Poličce připravit na změnu klimatu? Pozvánka na druhé setkání

Norské fondy

 

 

Jak oživit krajinu v okolí Poličky? A jak zpříjemnit prostor města v době letního horka? Jak lépe využít dešťovou vodu a energii slunce?

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT ODPOVĚDI A DISKUTOVAT své PODNĚTY a POSTŘEHY a sdílet své ZKUŠENOSTI

VE ČTVRTEK 10. LISTOPADU OD 18 HODIN v Divadelním klubu v Poličce

Představena bude NÁVRHOVÁ část Adaptační strategie města Polička na změny klimatu.

Pořádá město Polička ve spolupráci se společností EKOTOXA s.r.o.

 

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

• stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

• oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Možnosti adaptací města Poličky na změnu klimatu?

Pozvánka na akci

Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou na území města? Kde vysadit novou zeleň a zpříjemnit tím život ve městě a v krajině? A u kterých budov lze snížit spotřebu energie a využít obnovitelné zdroje energie?

Tyto otázky jsou v poslední době čím dál tím aktuálnější. Souvisí s postupným nárůstem teplot, zvětšujícím se rizikem sucha a také s nestabilní energetickou situací díky konfliktu na Ukrajině. Pokud si podobné otázky kladete i vy, tak vás zveme ve čtvrtek 10. listopadu na workshop, kde budou představována a diskutována hlavní doporučení vyplývající z Adaptační strategie města Polička na změny klimatu. Ta je v současné době postupně dokončována.

„Návrhy reagují na hlavní problémy a rizika zjištěné v analýzách. Velkým tématem je stav krajiny města, který je nevyhovující. Zejména severně od města chybí zeleň, řada krajinných prvků zmizela, jsou pozorovány známky eroze.“ vysvětluje Klára Pavková ze společnosti Ekotoxa. „Na tyto problémy jsme reagovali a je navržena celá řada opatření, která by měla krajinu oživit. Příkladem mohou být aleje a další zeleň podél polních cest a cyklostezek, která plní více funkcí – estetickou, ochlazující, retenční a podporující biodiverzitu.“

Adaptační strategie se kromě krajiny zaměřuje i na další oblasti. „Naším dalším cílem je zlepšit nakládání s dešťovou vodou ve městě. Nechceme, aby jen tak odtékala pryč.“ vysvětluje Mgr. Jan Matouš, zastupitel města a vedoucí pracovní skupiny. „Mnohem lepší je, když dešťová voda vsákne do podloží, anebo když se využije. Proto postupně stále více využíváme propustné povrchy třeba na parkovištích, které umožní vsak vody. V plánu jsou také akumulační nádrže u vhodných veřejných budov, třeba škol a školek, kde zachycená voda bude využita pro zálivku okolní zeleně.“ Popisuje plánovaná opatření Jan Matouš.      

S tématem změny klimatu souvisí také dnes velmi diskutovaná energetika. „Je to jednoduché – vytápění je zdrojem skleníkových plynů, které klimatický systém ovlivňují. Když snížíme spotřebu energie, bude méně i skleníkových plynů.“ popisuje přístup Zdeněk Frélich, člen zpracovatelského týmu Ekotoxy. 

„Zároveň tím také snížíme finanční náklady města na energie.“ doplňuje Pavel Štefka, místostarosta města. „Město postupně zatepluje budovy ve svém majetku. S ohledem na současný vývoj jsme vytipovali také 16 objektů, u kterých je možnost instalace fotovoltaických elektráren. Tím alespoň trochu podpoříme naši energetickou nezávislost.“   

Ve čtvrtek 10. listopadu se od 18 hodin budou v Divadelním klubu prezentovány hlavní návrhy. „Také občané mají možnosti, jak se na budoucí změny lépe adaptovat. Veřejná prezentace proto může být inspirací také pro vaše další investice.“ doplňuje pozvánku Zdeněk Frélich.  

 

Podrobnosti včetně obrazové dokumentace najdete v příloze

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města