Město Polička

Městský úřad

Městský úřad Polička

Obrázek radnice

Provozní doba MěÚ Polička
Po 8,00 - 17,00
Út 8,00 - 14,00
St 8,00 - 17,00
Čt 8,00 - 14,00
Pá 8,00 - 13,00
polední pauza - 11,30 - 12,30

Pokladní hodiny:
Po, St 8,00 - 11,00, 12,30 - 16:30
Út, Čt 8,00 - 11,00, 12,30 - 14:00
Pá 8,00 - 11,00

 

Provozní doba podatelny MěÚ Polička
Po 7,00 - 17,00
Út 7,00 - 15,00
St 7,00 - 17,00
Ćt 7,00 - 15,00
Pá 7,00 - 14,00

Úřední dny MěÚ Polička
Po 8,00 - 17,00
St 8,00 - 17,00
polední pauza - 11,30 - 12,30

Občanské průkazy a cestovní doklady
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Út, Čt 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pá 8:00 - 11:30


 

Městský úřad obce s rozšířenou působností a pověřený městský úřad

Městský úřad Polička vykonává na základě zvláštních zákonů přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu - je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Městský úřad Polička je pověřen výkonem státní správy pro tyto okolní obce:
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, KorouhevKvětná, Nedvězí, Oldříš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

Nové webové stránky města

Milí uživatelé a návštěvníci internetu, dnes oficiálně spouštíme nové webové stránky našeho města , a to téměř po 11 letech fungování původních, ve své době oceňovaných stránek z roku 2008. Od dubna tohoto roku jste měli možnost nahlížet do pracovní verze, která již pracovala s ostrými daty. Zároveň jste mohli zasílat svoje postřehy,…

Zadržování a využití dešťové vody

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro  rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé Jitřenky. Osobně mám za to, že zachycování…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.   RM jmenuje členy…

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020

Vážení občané, níže uvádíme odkaz na stránky Správy železniční dopravní cesty, která vydala návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020. Případné připomínky prosím zasílejte na emailové adresy: patrik.benna@pardubickykraj.cz nebo leos.beran@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2019. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky…

Povodňové plány

Povodňový plán města Poličky Povodňový plán ORP Polička

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí…

Polička se inspiruje nápady studentů architektury

Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně.  Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky…

Splatnost místního poplatku za komunální odpad

Připomínáme, že 30. června 2019 končí splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedený poplatek dosud uhrazen, aby tak neprodleně učinili. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní křest v rodišti skladatele

Violoncellista Petr Nouzovský si pro křest svého nového CD s nahrávkami Martinů violoncellových sonát z let 1939-1952 vybral Poličku, jako rodiště slavného skladatele. Slavnostní křest proběhl v hudebním…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________________ Spis. zn.:                            MP/04354/2018                                    V…

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1.

Osvědčení o úspoře emisí 2018

Naše město obdrželo certifikát, od společnosti EKO-KOM, a.s., vypovídající o přínosech recyklace a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití těchto odpadů z města Polička. Z osvědčení vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili celkem 1 001,940 tun tříděného sběru. 1. čtvrtletí 2018 206,205…

Úvodní fotografie ke článku

Originální visutá zahrada vzniká v Poličce

V ulici Šaffova na stěně městské knihovny probíhají práce na originální visuté zahradě. Vysázeno zde je až 1300 květin, včetně bylinek, celkem asi 31 rostlinných druhů. Některé druhy brzy pokvetou.…

Úvodní fotografie ke článku

Město Polička má další kulturní památku

Ocelový nýtovaný most z roku 1901 v parku je nově zařazen na seznam Kulturních památek ČR. O zařazení mezi kulturní památky rozhodlo na základě žádosti města Poličky Ministerstvo kultury. …

Kondolenční prohlášení

Město Polička se tímto připojuje ke společnému kondolenčnímu prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky. Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose. V den pohřbu - sobota 1. 6. 2019 bude vyvěšen černý prapor na budově Městského úřadu Polička. Ing. Naděžda…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2018. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního…

OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

Úvodní fotografie ke článku

Ocenění pro hrad Svojanov

Hrad Svojanov již třetí sezónu nabízí speciální prohlídky pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky. Letos díky tomu obdržel cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou…

OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

Městská výstavba bytových domů na Bezručově ulici z pohledu starosty

Vážení a milí spoluobčané, dovolte i mně z pozice starosty města Poličky napsat několik vět na již zmíněné téma. Věřím, že každý z Vás dobře ví, že naše město od roku 2002 řešilo novou bytovou výstavbu, především celkovou přípravu stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Je to téměř k neuvěření, ale parcel pro výstavbu domků jsme za toto…

Výzva ke změně sekání trávníků

Vážení a milí spoluobčané, majitelé zahrad a zahrádek, dovolte mi Vás všechny oslovit s naléhavou výzvou ve věci sekání a udržování travnatých ploch v našem městě. Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy naše země čelí několikaletému suchu a rychlému vysychání krajiny, je nezbytné hledat všechny možnosti ke zmírnění…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání paní Aleně Báčové

Významné životní jubileum oslavila v úterý 14. května ředitelka Tylova domu Alena Báčová.  Paní ředitelce poblahopřál i starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. …

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Oldřiš

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Oldřiš, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Úvodní fotografie ke článku

Studenti poličského gymnázia se v USA neztratili

Starosta města Jaroslav Martinů přivítal delegaci studentů poličského gymnázia ve složení Ondřej Češka, Milena Chadimová, Kateřina Kvasničková a Štěpán Pejchar s jejich učitelkou Mgr. Magdalenou Jakubcovou.…

Úvodní fotografie ke článku

Královská věnná města slavila hudbou

20. narozeniny spolupráce slaví v letošním roce Královská věnná města,  Výročí svazek oslavil i hudbou! V sobotu 11. května od 15.00 hod. se v Jiráskově divadle v Novém Bydžově uskutečnila…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí osvobození naší republiky a uctění památky padlých ve II. světové válce se uskutečnilo 8. května 2019. Starosta města Jaroslav Martinů …

Informace o uzavírce z důvodu celkové rekonstrukce okružní křižovatky v Poličce

Informujeme tímto místní občany, že v termínu od 13.5. do 31.8. letošního roku bude probíhat rekonstrukce okružní křižovatky (kruhového objezdu) sil. I/34 se sil. II/360 v Poličce. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je firma Skanska. Rekonstrukce stávající okružní křižovatky je předpokládána při zachování hlavních parametrů…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest slavnostně zahájen

22. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl zahájen v neděli 5. 5. 2019. V roce, kdy si připomínáme 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, mělo zahájení festivalu neobyčejně slavnostní ráz,…

Vzpomínka na květen 1945

Zveme Vás na tradiční pietní vzpomínkový akt při příležitosti 74. výročí osvobození naší republiky. Setkání se bude konat na Centrálním hřbitově v Poličce dne 8. května od 13:30 hod. Společně tak uctíme památku těch, kteří padli za osvobození naší vlasti. Město Polička

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička v současné době dokončuje výstavbu bytových domů. Do nájmu budou přidělovány pouze byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m2. Pokud máte o nájem obecního bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 22. května 2019.

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019

a/ RM schvaluje způsob provedení zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. c/…

Průzkum zájmu o startovací bydlení

Vážení občané, v současné době mapujeme zájem o startovací nájemní bydlení. Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry, které je časově omezeno. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a založené spoření na bydlení v jakékoliv formě. Nájemní smlouvy v tomto typu bytů budou uzavřeny maximálně…

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

Další fotografie přicházejí na výzvu města Poličky "Jak vidíte své město?"! Děkujeme a v příloze ukázka fotografií, které vyfotil a zaslal pan Tomáš Hartman. http://www.policka.org/detail/14687/Mestsky-urad/Tiskove-zpravy/Jak-vidite-sve-mesto?/ Přejeme…

Úvodní fotografie ke článku

Nové webové stránky města Poličky

Milí uživatelé internetu,  město Polička několik měsíců připravuje nové webové stránky, které by měly po mnoha letech nahradit ty stávající, dnes již technicky i obsahově nevyhovující.…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách…

Úvodní fotografie ke článku

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa přípravy infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Bezručova. Stavební práce zde probíhaly od podzimu loňského roku a zahrnovaly zejména budování…

Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička   Spis. zn.: MP/12876/2018   V Poličce, dne 10. 04. 2019     Č.j.: MP/09894/2019/OÚPRaŽP/VeM             Opr.…

Úvodní fotografie ke článku

Profesor Jaroslav Mihule se stane čestným občanem města Polička

            Za celoživotní zásluhy o propagaci osobnosti a díla poličského rodáka Bohuslava Martinů bude pražskému muzikologovi, profesoru Jaroslavu Mihulemu uděleno čestné…

Úvodní fotografie ke článku

Největší základnu slalomových skejťáků najdete v Poličce

Úspěšní reprezentanti poličského skatu se sešli se starostou města Poličky, který jim poblahopřál k velkým úspěchům minulé sezóny.  Pro Sk8 Slalom Polička byl rok 2018 velice úspěšný.…

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka. ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc. RM schvaluje doplnění náhradníků komise pro otevírání…

Ročenka 2018

Ročenka města Poličky 2018 k zhlédnutí zde.    

OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. února 2019 usnesením č. 7  usneslo vydat na základě ustanovení §  10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Úvodní…

Úvodní fotografie ke článku

Jára Cimrman, Igráček i Lichožrouti se na Vás těší v Poličce!

Poličské muzeum Vás zve na velmi zajímavé a originální výstavy. Příjměte pozvání!   LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ 27.   4. - 1. 9. 2019 Výstavní sály…

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

První fotografie přicházejí na výzvu města Poličky "Jak vidíte své město?"! Děkujeme a v příloze ukázka fotografií, které vyfotil a zaslal pan René Štefek.   Naděžda…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019

RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“…

Úvodní fotografie ke článku

V Poličce vzniknou další byty pro děti. Postupně tak opustí starou budovu dětského domova

TZ Polička - Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Bohumilem Bernáškem a Pavlem Šotolou jednali se starostou Poličky Jaroslavem Martinů o fungování dětského…

Schválený rozpočet 2019

  Schválený rozpočet v tis.Kč Ř.č. Text 2019 1 Běžné příjmy 232 832,0 2      v tom: daňové příjmy 164 020,0 3      nedaňové příjmy 68 812,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 24 683,2 5 Kapitálové příjmy 60 066,0 6 Kapitálové dotace (investiční…

Poličský demografický vývoj v roce 2018

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, velice rád bych navázal na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017 a 2018 a opětovně Vás informoval o demografickém vývoji v roce 2018 v našem městě. Rok 2018 je již v pořadí druhým rokem, kdy se celkový úbytek občanů ve srovnání s minulým dvacetiletím výrazně…

Úvodní fotografie ke článku

Velký zájem o Poličku

Informace o našem městě a okolí, atraktivní výstavy pro rok 2019 v městském muzeu, to vše lákalo návštěvníky veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 8.- 9. března 2019…

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Pravidla pro udělování čestného občanství

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém jednání dne 28. 2. 2019 Pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky. Pravidla uvedena v příloze.    

Úvodní fotografie ke článku

Finanční dar předán rodině Luňáčkově

Symbolický šek veřejné sbírky ve výši 459 574,36 Kč předali manželům Luňáčkovým a jejich dětem starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou v pondělí  11.…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222146 se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, v rámci akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 28. února 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, PhD., Ing. Štěpána Vlčka a pana Oldřicha Báču.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Miloše Grubhoffera.   ZM schvaluje snížení běžných výdajů o 491,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2019 v kapitole…

Rozpočet města Poličky 2019 schválen

Rozpočet města Poličky je schválen, nové zastupitelstvo projednalo a schválilo svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení. Celkové…

Úvodní fotografie ke článku

Nové domy pro sociální bydlení v Poličce

Zrekonstruovaný dům na ulici 9. května zaujme nápaditou fasádou a celkovým novým vzhledem. Tento dům město Polička koupilo za účelem výstavby sociálních bytů, vzniklo zde 6 nových bytů o velikosti 2+kk.…

Úvodní fotografie ke článku

Rozloučení s Masopustem

Poslední den Masopustu tradičně přišly do budovy městského úřadu potěšit svými masopustními převleky, tanečky i koblížky děti z MŠ Palackého nám. V kostýmech přišly i ty,…

Jak vidíte své město?

Fotíte rádi a máte rádi Poličku ve všech ročních obdobích? Pošlete nám své fotografie památek, přírody, ale i sportovišť či momentek z našeho města a akcí. Fotit a posílat fotografie můžete po celý tento rok na adresu: nsauerova@policka.org.  Posílejte fotografie nejlépe ve formátu JPG, velké soubory raději přes úschovnu. Město Polička připravuje spuštění…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. února 2019

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje - 1. část veřejné zakázky (vyvážecí vlek)“ takto: vybraným dodavatelem je firma AGROCENTRUM ZS, s.r.o., se sídlem Měřín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku…

Veřejná sbírka na pomoc rodině - ukončena - děkujeme

Veřejná sbírka pro rodinu Luňáčkovu probíhala od 3. ledna 2019 do 27. února 2019 a přinesla 459 574,36 Kč. Město Polička vyhlásilo tuto veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem.  28. 12. 2018 zničil požár dům, ve kterém šestičlenná rodina bydlela. Peníze budou převedeny rodině pro účely opravy jejich zničeného domu. Město Polička jako vyhlašovatel sbírky velmi děkuje všem…

Kontaktník města Poličky pro Vás

Čerstvě vydaný kontaktník města Poličky 2019 je v těchto dnech doručován do domácností našeho města a také zdarma k dispozici v informačním centru na Palackého náměstí. Kontaktník 2019 na webových stránkách najdete zde:http://www.policka.org/rocenky/miniRocenka-2019.pdf   Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 43 písm. e) a § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Dne 6.2.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.  

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2019

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje“, ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu v rámci projektu…

Rozpočet města Poličky připraven ke schválení

Rozpočet města Poličky je připraven ke schválení, nové zastupitelstvo projedná a schválí svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu tohoto roku. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který…

Ředitelství silnic a dálnic ČR obchvat města Poličky nepodpoří

V návaznosti na informace, které jsem k obchvatu města Poličky uvedl v měsíčníku Jitřenka v roce 2017 a následně i v roce 2018, si touto cestou dovoluji informovat občany našeho města o skutečnosti, že koncem minulého roku bylo vedení města seznámeno s výsledky směrového průzkumu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). Jeho cílem bylo zpracování…

Úvodní fotografie ke článku

Nové atrakce plaveckého bazénu lákají

V roce 2018 získal Plavecký bazén v Poličce dvě zásadní novinky pro veřejnost, a to nový tobogán s vizuálními světelnými efekty, jehož délka je 72,84 m a vířivku s wellness…

Vyfoťte se jako královna!

Královská věnná města mívají v rámci své prezentace na veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové vždy nějaké překvapení a novinku. Je tomu tak i letos. Kromě nabídky jednotlivých měst včetně ochutnávek regionálních specialit Vás zveme na focení v roli královny. Opět hledejte 9 stánků s červenou střechou a vyfoťte se jako královnička…

Úvodní fotografie ke článku

První občánek roku 2019

Oliver Navrátil je prvním občánkem města Poličky roku 2019. Narodil se 2. ledna 2019 ve Svitavách, váha 3100 g a výška 48 cm. „Blýská se na lepší fotbalové časy,“ tak komentuje…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. února 2019

RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, která byla vyhodnocená jako nedůvodná, dle důvodové zprávy.   RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 příspěvkových organizací: Mateřská škola…

Úvodní fotografie ke článku

Poličští prvňáčci korunováni

Korunkami Královských věnných měst byli korunováni všichni poličští prvňáčci ve slavnostní den svého prvního vysvědčení.  Místostarosta Pavel Štefka společně se zástupci…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje platový výměr ředitele…

Úvodní fotografie ke článku

Bohuslav Martinů a jeho dvouleté výročí

2019 a 2020 jsou roky, kdy si připomínáme dvě významná výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů - 60 let od jeho úmrtí v tomto roce a 130 let od narození v roce příštím.…

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019

Sazebník za informace poskytované  městem  Polička pro rok  2019 dle  z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím - viz příloha.

Výběrové řízení na ředitele Tylova domu

Město Polička zveřejnilo výběrové řízení na ředitele Tylova domu. Podrobnosti zde: http://www.policka.org/mestsky-urad/uredni-deska-detail/1404822

Úvodní fotografie ke článku

Nejlepší sportovci Svitavska vyhlášeni

Tradiční galavečer vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska proběhl v úterý 22. ledna v Tylově domě. Sportovci, vzácní hosté, příjemná…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.1.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. ledna 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč. b/ RM schvaluje…

OZV 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č.4/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční setkání s podnikateli

Čtvrtek 17. ledna 2019 patřil setkání vedení  města se zástupci poličských firem.  Na tradiční novoroční oběd za účasti starosty města Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky …

Polička na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019

Se začátkem nového roku začínají i veletrhy cestovního ruchu v České republice  a v Evropě. Město Polička se díky svému členství ve sdruženích Česká inspirace, Královská věnná města a Českomoravské pomezí prezentuje hned na několika veletrzích u nás i v zahraniční. Konkrétně jste mohli a můžete najít naše propagační materiály a informace…

Prezentujte se v ročenkách města Polička

Město Polička každoročně vydává kontaktník města a také velkou ročenku. Nabízíme tímto placenou formu prezentace v obou uvedených tiskovinách.  Oba materiály dostávají občané města Poličky zdarma, k dispozici jsou také během roku v informačním centru.  Propagace je takto platná po celý kalendářní rok.     Velká ročenka Polička -…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání stoletým jubilantkám

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli v prvních týdnech měsíce ledna k významným stoletým jubileům dvěma oslavenkyním. Marie Žertová 101…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Poličkou a paní Markétou Tauerovou, Polička na zajištění…

Jitřenka nově na facebooku

Sledujte poličský měsíčník na facebooku zde: https://www.facebook.com/jitrenkapolicka/  

Tříkrálová sbírka v Poličce spočítána

Tradiční velké počítání Tříkrálové sbírky v Poličce proběhlo dopoledne 7. ledna 2019. Do poslední chvíle trvalo napětí, zda i v tomto roce bude překonán rekord sbírky poslední a povedlo se!  Koledníci v roce 2019 vybrali s padesáti pokladničkami v Poličce celkem 247 607,- Kč. Vloni to bylo 234 680,- Kč. Oblastní charita Polička konkrétně uvádí,…

OZV 3/2018, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Příprava změny Územního plánu Polička – opakovaná výzva

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Polička byl vypuštěn bod týkající se pořízení Změny č. 3 Územního plánu Polička (dále jen „ÚP Polička). Zahájení pořizování této změny se tímto odsouvá. Proto je možné dále podávat návrhy na změnu ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2019. Návrh může podat každý občan města…

Dotace Pardubického kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 schválila usnesením R/1511/18 „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“.   V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového…

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. prosince 2018

RM schvaluje darovací smlouvu ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s následky požáru domu dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem dne 28. 12. 2018 dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený…

Město Polička pomůže

TZ 28. 12. 2018 K mimořádné události došlo v dnešních ranních hodinách v Poličce. Velký požár zničil dům, ve kterém žila šestičlenná rodina se čtyřmi dětmi. Událost si naštěstí nevyžádala zranění, ale rodina přišla o střechu nad hlavou. K události se mimořádně sešla Rada města Poličky. Ta přijala usnesení o pomoci poškozené…