Město Polička

Městský úřad

Preventivní antigenní testování v Poličce

Od úterý 4. května je v Poličce v Tylově domě k dispozici občanům našeho města testovací místo. Město Polička tak velmi rychle a pružně reagovalo na nová vládní opatření z 29. dubna 2021 a umožnilo tak zřízení služby antigenního testování pro veřejnost. Od prvního dne otevření testovacího místa je o tuto službu velký zájem, denně se nechá otestovat až…

Úvodní fotografie ke článku

Polička otevřela očkovací místo!

1.června 2021 bylo otevřeno v prostorách Domu Jordán…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2021 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. června 2021

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením pp. Oldřicha Báču a Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 14. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 17. června 2021

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 3. Majetkoprávní záležitosti    3.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky    3.2. Prodej pozemku p.č. 6191/9 v k.ú. Polička      3.3. Výkup pozemků v souvislosti s investiční akcí "Silnice ze Sídliště Hegerova do průmyslové…

Úvodní fotografie ke článku

Hry na chodník v Poličce

Hry na chodník, tak se jmenuje nápad a podnikatelský…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 09. 06. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Polička žila filmem a Bohuslavem Martinů

Poslední květnové dny patřily v Poličce Bohuslavu…

Úvodní fotografie ke článku

Vernisáž výstavy Městské bydlení Polička

V sobotu 5. června 2021 proběhla v poličském muzeu…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 4. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2020

Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2020 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok 2020 celkem 1 057,076 1 612 233,50 1. čtvrtletí…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2021

I. RM  projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2020 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2020 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci…

Pro poličské památky v roce 2021

Město Polička každoročně nezapomíná na své historické památky a jejich obnovu. I v tomto roce jsme byli úspěšní se získáním finančních prostředků od Ministerstva kultury, kdy dotace pro opravu hradu Svojanova je ve výši 1,1 mil. Kč a pro památky přímo na území města jsme z Programu regenerace získali více než 1,5 mil. Kč. Náklady pro pokračující obnovu…

Rozpočtové opatření č.2/2021

Rozpočtové opatření č.2/2021

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana

Vážení spoluobčané, informujeme vás tímto o skutečnosti, že dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany spouští elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Podrobnější informace pro žadatele lze nalézt v přiloženém informačním…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. května 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 21_SOP_01_4121806984 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna…

Usnesení přijatá na 10. schůzi konané dne 24. května 2021

RM ruší vyčlenění rekreačního objektu Balaton pro ubytování osob bez přístřeší v době pandemie covid-19 dle důvodové zprávy. RM schvaluje řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička poskytnutí odměny na základě vyhlášeného dotačního programu MPSV ve výši dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Očkovací místo v Poličce otevíráme 1. června 2021

Očkovacího místo bude umístěno  v Domě Jordán a provoz bude zajišťovat ve spolupráci s městem Polička Poličská nemocnice s.r.o. Získání konkrétního termínu bude probíhat zcela standardní cestou - registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pomoc nebo asistenci…

Informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo jednání a setkání občanů z ulice Svépomoc se zástupcem investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce.  Setkání se konalo v pondělí 24. května v malém sále Tylova domu za velkého zájmu občanů žijících nejen v ulici Svépomoc. Cílem setkání měl být, kromě podání…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 05. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Připravujeme pro tento rok

Kromě hlavních investic jako jsou opravy ulic Václavská a Otakarova, rekonstrukce ve školách či školkách, stavba cyklostezky k Masokombinátu, pokračující oprava hradeb, restaurování vestibulu poličské radnice, připravujeme i několik menších akcí, které by měly zpříjemnit život obyvatelům, turistům i pořadatelům kulturních akci. V městském parku bude instalován elektro…

Nestrašme se

Vážení spoluobčané,  dovolte mi z mého pohledu opětovně napsat několik postřehů a pocitů ve věci budoucího využití opuštěného areálu PONAS. Úvodem musím opakovaně vyzdvihnout velkou ochotu a vstřícnost majitele celého objektu Ing. Břízy, který slíbil maximálně zohlednit pohled města a nedopustit možné využití, které by šlo proti vůli většiny našich…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na novou Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Nová naučná stezka v Poličce nabízí…

Studie Liboháje k diskuzi, druhá veřejná debata

Vážení spoluobčané, přijměte prosím srdečné pozvání na druhou veřejnou debatu o budoucnosti Liboháje. Debata se uskuteční 24. června 2021 v 17 hod. v Divadelním klubu Polička. Předmětem našeho setkání bude Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička, která vzniká z podnětu a práce členů občanské iniciativy Fénix Polička v koordinaci…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v poličských školách

Velké stavební úpravy a investice čekají…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. března 2021

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP radnice v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

  V sobotu 8. května jsme si připomněli 76. výročí…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2021

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 20. 6. 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje záměr prodeje bývalého požárního vozidla AVIA jednotky SDH Střítež…

Úvodní fotografie ke článku

Filmaři přijedou do Poličky

Režisér a spoluautor scénáře Jakub Sommer natáčí…

OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)…

OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. dubna 2021

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Markétu Šafářovou. a/ ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Scheiba, bytem Družstevní 980, 572 01 Polička, na funkci předsedy i člena Kontrolního výboru Zastupitelstva…

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování paní ředitelce Zdeňce Procházkové

Po téměř 44 letech práce s dětmi ukončila funkci ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek paní Zdeňka Procházková. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval společně s pracovnicemi odboru školství…

Vývoj očkování v našem kraji a očkovací místo v Poličce

Vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhla klíčová jednání se zástupci Pardubického kraje, která se týkala dvou témat - celkového vývoje očkování v našem kraji a možnosti rozšíření sítě očkovacích míst, včetně Poličky. Co se týče vývoje očkování v celém kraji, v tuto chvíli podle statistik…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. dubna 2021

RM schvaluje užití loga města Poličky pro účely MAS POLIČSKO z.s., se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové stránky Rodinného centra Podané srdce z.s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí koncept architektonicko - krajinářské studie parku Liboháj, zpracovaný Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. se sídlem…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 29. dubna 2021

Program zasedání 1. Rozpočtové opatření č. 1/2021 2. Poskytování dotací - 1. kolo 2021 3. Majetkoprávní záležitosti                3.1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6178/14 v k.ú. Polička na město Polička                   3.2. Bezúplatný převod podílu na pozemku…

Úvodní fotografie ke článku

Těžební práce v Liboháji dokončeny

Loni na jaře byly z důvodu kůrovcové kalamity zahájeny…

Představení projektu využití bývalého areálu Ponasu

V pondělí 19. dubna proběhla v malém sále Tylova domu prezentace projektu bývalého objektu firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.na ulici Starohradská v Poličce.  Debaty se zúčastnili zástupci vedení města, poličští zastupitelé, zástupci místních občanů a podnikatelů. Záměry a plány představili Ing. Vlastislav Bříza, který je stále majitelem objektu a zástupce…

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce (ke dni 19. dubna 2021)

V návaznosti na minulé články přinášíme další informaci k průběhu zřizování očkovacího místa v Poličce. Přípravné práce na místě samotném (Dům Jordán) a náročná administrativa spojená s nutnými povoleními a registrací je defacto u konce. Bohužel klíčová věc, a to dostatečný přísun očkovacích látek…

Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova

Začíná poslední etapa rekonstrukce ulic v historickém centru města, a to ulic Václavská a Otakarova. Akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměnu vodovodu. V rámci stavby budou zavedeny optické rozvody (investor PODA a.s.). Architektonické, dispoziční a materiálové řešení bude obdobné…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro RSDr. Jiřího Hejtmánka

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli k 80. narozeninám členovi Zastupitelstva města Poličky RSDr. Jiřímu Hejtmánkovi. Ten slaví své životní jubileum…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení infrastruktury lokality Bezručova

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s provádí…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy. RM schvaluje dohodu o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“…

Zadání Územního plánu Hartmanice

Zastupitelstvo obce Hartmanice schválilo dne 14. 10. 2020 usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice (viz příloha).

Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 25. února 2021 usnesením č.  7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích…

Oprava silnice do Korouhve včetně mostů

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve a dvou mostů, které jsou její součástí, bude tato komunikace po etapách uzavřena.  Řidiči budou muset využívat vyznačené objízdné trasy. Oprava silnice a dvou mostů v režii Pardubického kraje potrvá od 8. dubna do 20. července 2021. Součástí této rekonstrukce je i most na již opravené části silnice (v ulici Zákrejsova).  Kraj…

Informace k VP pro volby do PSP ČR 2021

Informace k VP pro  volby do  PSP ČR 2021- viz příloha

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021 - viz přílohy

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. března 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku elektrické energie…

Krátká reakce vedení města – očkování starostů

„Pardubický kraj se v očkování proti koronaviru rozhodl jít vlastní cestou. Oproti jiným krajům začal očkovat starosty tamních měst a obcí. Zájem jich projevilo 233 z nich. Hejtman z Pardubic tvrdí, že nikoho nepředběhl, ale „vykrýval kapacitu“. Jinde ještě na politiky nedošlo.“ Zdroj: idnes.cz ze dne 20.3.2021 Nabídku na očkování dostali také starosta i místostarosta…

Minuta ticha

Uctěme minutou ticha všechny oběti koronavirové pandemie V pondělí 22. března uplyne přesně rok od úmrtí 95letého muže v pražské Nemocnici Na Bulovce. Jednalo se o první prokázané úmrtí spojené s nákazou koronavirem. Od té doby podlehlo této nemoci, či komplikacím s ní spojeným přes 23 tisíc lidí. Město Polička se připojí k iniciativě…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                V Poličce, dne 19. 3. 2021   OZNÁMENÍ O…

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání změny č. 3

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání jeho změny č. 3  V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Polička po změně č. 3.

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce

  TZ 17. 3. 2021   Celkový záměr a zájem vedení našeho města zřídit a mít připraveno pro případ potřeby a dostatku vakcín očkovací místo v Poličce samozřejmě i nadále trvá. Ve spolupráci zaměstnanců města a Poličské nemocnice pokračují přípravné práce na realizaci tohoto projektu v domě Jordán. Jde o nutnou administrativu spojenou jak se samotnou budovou (revize…

Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Úvodní fotografie ke článku

Nový dům pro sociální bydlení

Město Polička má další nový dům pro účely…

Rekonstrukce domu č.p. 68 v Lezníku

V polovině února proběhla schůzka zástupců obyvatel místní části Lezník s vedením města. Tématem bylo, kromě otázky formování nového Osadního výboru, především upřesnění termínů oprav budovy č. 68 v Lezníku. Zastupitelstvo města Poličky slíbilo občanům začít s opravami zmíněné budovy v roce 2021. V rozpočtu města na tento rok se počítá…

Antigenní testování v DK

Místo pro samotestování – DIVADELNÍ KLUB POLIČKA Od ÚTERÝ 9.3.2021 09:00 hodin bude v Divadelním klubu v Tylově domě v provozu místo pro provedení samotestování antigenními testy na COVID-19. Toto testování je zcela dobrovolné, anonymní a zdarma. Veškeré informace naleznete na www.divadelniklub.cz v sekci COVID 19 V KLUBU.                                                                                                              …

Rozpočet pro rok 2021 schválen

Celkové výdaje – 339,8 mil. Kč, z toho výdaje na investice 101,5 mil. Kč, mimozpočtová rezerva ve výši 7 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 25. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok 2021. Jeho finálnímu schválení tradičně předcházela rozprava…

Schválený rozpočet 2021

Ř.č. Text v tis.Kč 1 Běžné příjmy 228 226,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 3            nedaňové příjmy 71 072,0 4 Běžné dotace  28 794,3 5 Kapitálové příjmy 1 157,0 6 Kapitálové dotace  34 227,8 7 Financování - čerpání fondů 180,4 8 Financování…

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Polička

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo města Polička, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. února 2021

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Martina Plška, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje změnu účelu čerpání finančních prostředků v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2021, v kapitole 16 – Kultura a…

Město Polička areál firmy KOH-I-NOOR Ponas nekoupí

Včerejší jednání Zastupitelstva města Poličky přineslo konečné rozhodnutí o tom, zda město Polička koupí či nekoupí areál firmy KOH-I-NOOR Ponas. Po dlouhé diskusi zastupitelů o možnostech využití této budovy, o finančních nákladech, o rizicích, která plynou z toho, pokud město objekt koupí či nekoupí, nakonec došlo k závěrečnému hlasování. 16 zastupitelů…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 28. 1. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.    

Uzavření úseku matriky

Vážení občané, z  technických důvodů jsme nuceni do pátku 26. února 2021 uzavřít úsek matriky. Agendu CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku atd.) zajišťuje obecní živnostenský úřad. Tyto úkony provádí rovněž Česká pošta, Eimova ul., zde lze provést i ověření podpisu nebo ověření…

Informace k prodeji firmy KOH-I-NOOR Ponas

Vážení spoluobčané, na podzim minulého roku jsme byli informováni o záměru majitele firmy KOH-I-NOOR Ponas Ing. Vlastislava Břízy přesunout cca do března 2021 výrobní kapacity z areálu podniku na ul. Starohradská, ale také z některých dalších poboček firmy KOH-I-NOOR v ČR, do naší průmyslové zóny, konkrétně do objektu po firmě Milacron. Samozřejmě, jde o pozitivní…

Inteligentní formuláře

Našich webových stránkách jsme zprovoznili první sadu našich elektronických formulářů umožňujících jak fyzické tak elektronické (s elektronickým podpisem či datovou schránkou) podání. Přehled všech chytrých formulářů naleznete zde.

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické…

Úvodní fotografie ke článku

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Vážení spoluobčané, mílí čtenáři, dovolte…

Informace očkování Covid

TZ 15. 2. 2021 Navazujeme tímto na předešlé informace, které se týkaly průběhu očkování a možnosti zřízení očkovacích center v některých městech Pardubického kraje, včetně Poličky. Dnes 15.2.2021 vypršel termín, který si obce a Pardubický kraj stanovily pro případné potvrzení vzniku očkovacích center. Bohužel, vývoj situace již v průběhu února…

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty V souvislosti s měnící se legislativou na úseku výstavby informujeme stavebníky a projektanty o povinnosti při provádění staveb omezit odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda"). Tyto povinnosti vycházejí…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 příspěvkových organizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Mateřská škola Polička Mateřská…

Opakovaná průběžná informace a upozornění pro občany

Vážení a milí spoluobčané, velice rád bych navázal na červnové a zářijové informace v Jitřence z roku 2017 a opakovaně informoval o situaci a řešení stavu pokračujícího obtěžování jedné nepřizpůsobivé osoby v podobě žádání drobných finančních obnosů od lidí v různých lokalitách, především u nákupních…

Poličský demografický vývoj v roce 2020

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji v roce 2020 v našem městě. Bohužel, musím se smutným srdcem napsat, že rok 2020 je rokem velice nepříznivým, a i v Poličce, tak jako v celé zemi, se projevily silné dopady…

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106-1999 Sb.o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha

Informace pro veřejnost - obnovení provozu agendy registru řidičů

Vážení občané, předpokládáme, že provoz registru řidičů bude od 8.2.2021 částečně obnoven. Rezervační systém byl za tímto účelem uvolněn a lze v něm tedy již nyní provádět rezervace! Provoz registru vozidel prozatím zůstává i nadále uzavřený. O případných změnách budeme veřejnost informovat na webových stránkách města. Děkujeme za pochopení! Mgr.…

Úvodní fotografie ke článku

Nové defibrilátory

Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje vystoupení města Poličky ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy. RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2017 schvaluje likvidaci 6 ks nefunkčních jízdních kol a převedení 1 ks jízdního…

Zveřejnění návrhu ÚP Nedvězí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce dne 26. 1. 2021   NÁVRH ÚZEMNÍHO…

Úvodní fotografie ke článku

První občánci města Poličky 2021

V letošním roce máme dva první občánky…

Informace o očkování covid ke dni 25. 1. 2021

22. ledna 2021 byl spuštěn provoz nového očkovacího centra v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách, od 1. února bude zahájen provoz centra v areálu Litomyšlské nemocnice. Další centra budou otevřena v Ústí nad Orlicí a Chrudimi. Již od minulého úterý funguje očkovací centrum v Pardubicích. Zástupci vedení města Poličky se zúčastnili ve čtvrtek…

Aktualizované upozornění pro občany - omezení provozu registru vozidel a registru řidičů!!!

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni do odvolání zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel a nově i v agendě registru řidičů!  Všichni objednaní klienti by měli být o této skutečnosti rezervačním systémem automaticky informováni, ato sms zprávou odeslanou na telefonní číslo zadané při provádění rezervace. Nové rezervace v rezervačním systému uvedených agend…

Architektonická soutěž o návrh – Městské bydlení Polička

Výše uvedená architektonická soutěž byla odbornou porotou vyhodnocena ve dnech 7. a 8.1.2021. Výsledky soutěže by měly být schváleny radou města dne 25.1.2021 a v týdnu od 25.1.2021 by měly být výsledky zveřejněny na profilu zadavatele města. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce, dne 20. 1. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Omezení agendy registru vozidel

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni nejméně do 28. ledna 2021 zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel.  Všichni objednaní klienti jsou o této skutečnosti informováni sms zprávou. Nové přiihlášky nelze po tuto dobu přijímat.  Za případné komplikace se omlouváme.     

Informace o očkování – město Polička a Pardubický kraj

18. 1. 2021   Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel…

Zimní údržba cyklostezek

Reagujeme tímto na četné dotazy lyžařů, proč se udržují cyklostezky i v zimě a nemůže tam být ponechána běžkařská stopa. Údržba cyklostezek probíhá z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů, aby mohli cyklostezku plnohodnotně užívat a nemuseli chodit po silnici. Toto je hlavní funkce a účel, proč byly cyklostezky realizovány. Povinnost údržby cyklostezek i v zimním období (odstraňování…

Průběh očkování v Pardubickém kraji – aktuální informace

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha 1, na projekt „Modernizace vzdělávání…

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté…