Co je to OSPOD a jak může pomáhat?

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Polička. Orgán sociálně-právní ochrany dětí vy­konává péči o děti a mládež do 18 let. Je součástí pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pů­sobností.

OSPOD zastupuje zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jak vysoké bude vý­živné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi apod.). OSPOD vyhledává ohrožené děti, doporučuje ochranná opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou péči a poručenství.

Současně také řeší poruchy chování dětí a mladis­tvých nebo jejich trestnou činnost, ty, které za­nedbávají školní docházku, utíkají z domu, požívají alkohol nebo jiné návykové látky apod.

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nachá­zejí na území České republiky.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí. (To neplatí, pokud informace podléhají oznamovací povinnosti orgánům činným vtrestním řízení.)

Kontaktní úředníci

Bc. Černíková Martina
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723844
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V12