Kdy se vyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les a jak případně žádat o povolení a co k tomu potřebuji?

povolení se vyžaduje pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeného ve 130 cm nad zemí nebo souvislého keřového porostu nad celkovou plochu 40 m2

Místo pro podání žádosti: věcně a místně příslušný obecní úřad

Potřebné doklady: občanský průkaz nebo cestovní pas, žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les, výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy nebo situační zákres s vyznačením polohy stromů, případnou plnou moc spoluvlastníků pozemku (pokud je více spoluvlastníků), kopii nájemní smlouvy (je-li žadatel nájemce pozemku), výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob)

Formuláře: Žádost - kácení dřevin v sekci formuláře.

Další činnost správního orgánu: obecná ustanovení (§ 36 správního řádu), podání (§ 37 správního řádu) a nahlížení do spisu (§ 38 správního řádu)

Správní poplatky a náklady řízení: nepředepisují se

Lhůty pro vyřízení: ve správním řízení – bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů případně déle dle § 71 správního řádu (záleží na povaze a složitosti případu)

Další účastníci řízení nebo dotčené orgány: účastníky řízení mohou být i občanská sdružení s právní subjektivitou, jejichž posláním je dle stanov ochrana přírody a krajina a které požádají o informaci k zamýšleným zásazích zahajovaných spr. řízeních při dotčení zájmů ochrany přírody

Podle kterého právního předpisu se postupuje: ochrana dřevin a povolování jejich kácení dle § 8 a náhradní výsadba s odvody dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

Výsledek postupu správního orgánu: vydání rozhodnutí ve věci

Kontaktní úředníci

Hrstka Zdeněk, DiS.
ochrana ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001711
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44