Co potřebuji k vynění půdy ze ZPF?

S otázkou nutnosti vynětí půdy ze ZPF se běžný občan nesetká příliš často, např. v případě, že hodlá stavět či přistavovat objekt, který bude sloužit k podnikání nebo provozování živnosti. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF není třeba např. v případě, že se jedná o pozemky, které jsou v současně zastavěném území obce, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu rodinného domku, garáže, zahrádkářské chaty, drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní, a pod. Bližší informace zájemce získá na uvedeném odboru.

Žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít. Vždy musí být uveden účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a životního prostředí nejvýhodnější.

V případě návrhů tras vedení jednotlivých technických sítí, vyjma přípojek k objektům, přes zemědělské pozemky je třeba tento záměr projednat s orgánem ochrany ZPF a vyžádat si jeho souhlas.

Žádosti a tiskopisy:

Žádost o trvalé, popř. dočasné vynětí ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF
Žádost o souhlas s trasou vedení podle § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF
Žádosti jsou dále zveřejněny na internetových stránkách Města Poličky konkrétně v sekci „Formuláře“.

Potřebné podklady:

  • údaje z evidence nemovitostí o pozemcích, s vyznačením vlastnických příp. uživatelských vztahů, výměrou pozemků a zákresem navrhovaného odnětí ve snímku pozemkové mapy
  • vyjádření vlastníků dotčených pozemků, příp. nájemců k navrhovanému odnětí
  • výpočet odvodů za odnětí půdy, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují
  • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí navrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
  • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití

Poplatky za trvalé, popř. dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF:

Odvody za trvalé, popř. dočasné odnětí půdy ze ZPF jsou dány zákonem o ochraně ZPF (viz. ust. § 11 odst. 2 zákona o ZPF) a orgán ochrany ZPF MěÚ Polička je vyměří v návaznosti na pravomocné rozhodnutí, které bylo ve věci vydáno (např. podle stavebního zákona, vodního zákona atd.)

Lhůty a termíny pro vydání jednotlivých dokumentů:

  • u souhlasů vydávaných podle § 9 odst. 6, resp. podle § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF nejsou lhůty stanoveny. Na vydávání souhlasů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
  • v případě vydání rozhodnutí je lhůta 30 dní od zahájení řízení ve věci v jednoduchých případech
  • vyjádření, stanoviska k jednotlivým správním řízení je lhůta 30 dní

Opravné prostředky:

Proti negativnímu souhlasu lze podat odvolání v rámci navazujícího správního řízení (např. stavební řízení) k nadřízenému orgánu, tj. ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Souhlas vydaný podle zákona o ochraně ZPF je závaznou součástí rozhodnutí, které je v dané věci vydáváno.

Proti rozhodnutí o odvodech lze podat odvolání vždy do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným na MěÚ Polička, odboru ÚPR a ŽP.

Kontaktní úředníci

Hrstka Zdeněk, DiS.
ochrana ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001711
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Bc. Novotná Tereza
ZPF, GIS (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41