Městský úřad - radnice

Odbor dopravy

Činnost odboru

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend (v oblasti přenesené působnosti):

Ve věcech provozu na pozemních komunikacích

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty,
 • vydává paměťové karty řidičů,
 • projednává přestupky v oblasti silniční dopravy podle příslušných právních předpisů, které jsou v působnosti odboru,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče.

Ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
 • rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny.

Na úseku silničního hospodářství

 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • povoluje připojování na pozemní komunikace II. a III. třídy a místní komunikace v rámci působnosti,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací v rámci působnosti,
 • povoluje uzavírky a nařizuje objížďky na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v rámci působnosti,
 • stanovuje dopravní značení a projednává s Policií ČR užití a rozmístění dopravních značek, dopravních zařízení, reklamních zařízení,
 • projednává přestupky ve věcech silnic dle zákona o pozemních komunikacích.

Na úseku silniční dopravy

 • vykonává funkci dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby,
 • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby,
 • projednává přestupky ve věcech taxislužby.

 

V rámci výkonu samostatné působnosti odbor dopravy dále zajišťuje:

 • provoz autobusového nádraží,
 • aktualizaci smluv o užívání autobusového nádraží uzavřených s jednotlivými dopravci,
 • účtování úhrad za využití plochy autobusového nádraží,
 • správu autobusového nádraží –  informační tabule, označení nástupišť, aktualizace jízdních řádů ve spolupráci s dopravci
 • údržbu autobusového nádraží -  zajištění úklidu a zimní údržby
 • agendu provozování a financování městské hromadné dopravy
 • spolupráci s jednotlivými dopravci a s Krajským úřadem Pardubického kraje

 

Zpracování osobních údajů

 

Kontakty

Mgr. Kovář Jan
Halamka Miroslav, DiS.
Houdková Monika, DiS.
Mlynářová Monika
Muff Václav
Pachovský Jiří
Bc. Švandová Stanislava
Vítková Jana

Rezervační systém

Na některé agendy si můžete online rezervovat termín.