Město Polička

Popis činností krizového štábu města

VEDENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Vedoucí KŠ –                        starosta města, Jaroslav Martinů
Zástupce vedoucího KŠ –      místostarosta města, Pavel Štefka
Tajemník KŠ -                        tajemník BR ORP Mgr. Libor Vaščík
 
 
Vedoucí KŠ
- svolává zasedání Krizového štábu a řídí jeho činnost,
- stanovuje dobu a místo zasedání Krizového štábu
- rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení pracovních    
 skupin nebo jejích částí do pohotovosti
- v případě jeho nepřítomnosti vykonává tuto činnost zástupce
 
 
Zástupce vedoucího KŠ
 
- viz. Vedoucí KŠ
- seznamuje tiskové mluvčí s informačními výstupy KŠ
 
Tajemník KŠ
- připravuje a organizačně zabezpečuje jednání a program Krizového štábu
- zabezpečuje komunikaci Krizového štábu s Krajským úřadem PK a jeho KŠ, ministerstvy,      
 ústředními orgány státní správy a Ústředním krizovým štábem
- podílí se na analýze konkrétní vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a na  
 prognóze dalšího vývoje a spolupracuje při návrhu komplexu opatření
- průběžně upravuje plán nezbytných dodávek v systému nouzového hospodářství, připravuje
 postupy při vyhlášení regulačních opatření
- zabezpečuje nezbytné dodávky v systému nouzového hospodářství
- zajišťuje účast zástupců obcí, které jsou v územní působnosti ORP Polička na jednání KŠ
- projednává se zapisovatelem konečné znění zápisu z jednání Krizového štábu,
 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 
 
Zabezpečuje:
 HZS Pardubického kraje – požární stanice Polička
Garant:
 npor. Mgr. Jakub Paulíček
Členové:
 
Základní funkce a činnost:
Spolupracuje a podílí se na organizování činností a plnění úkolů zabezpečuje HZS Pardubického kraje v součinnosti s pracovními skupinami krizového štábu a orgány krizového řízení na území působnosti ORP Polička v souladu s havarijním a krizovým plánem PaK
 
 
Oblast vyrozumění a varování:
Činnost
Poznámka
vyrozumívat krizový štáb ORP Polička
 
prověřovat a využívat prostředky varování a vyrozumění na území kraje dle plánu vyrozumění a varování,
 
využívat signálů civilní ochrany jako prostředku k varování obyvatelstva,
 
navrhovat náhradní řešení spojení,
 
vést přehled o provozuschopnosti sirén , poruchy bezprostředně hlásit na ředitelství HZS PaK
 
vést přehled o všech dostupných mobilních telefonech a radiostanicích využitelných pro potřeby krizového řízení,
 
zajistit spojení mezi operačním střediskem IZS a pracovištěm krizového ORP
 
předávat informace, závěry, návrhy potřebné pro přípravu krizových opatření
 
 

 

oddělení krizového řízení

Oblast zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci:

Činnost
Poznámka
shromažďovat a evidovat údaje o množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,
 
analyzovat druh a rozsah zamoření chemickými látkami, sledovat radiační situaci, zjišťovat druh radioaktivního záření a stanovovat aktivitu vzorků, provádět orientační měření na zjištění přítomnosti škodlivých a radioaktivních látek v ovzduší ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB),
 
vést přehled o subjektech provádějících dekontaminaci a dezaktivaci,
 
stanovovat oblasti šíření nebezpečné látky a vliv jejích účinků na životy, zdraví osob, majetek nebo životní prostředí.
 
 
Oblast zabezpečení evakuace, nouzového ubytování:
Činnost
Poznámka
organizovat materiální, technické a personální zabezpečení evakuace a evakuovaných osob,
 
navrhovat evakuaci z ohrožených oblastí,
 
vést přehledy o možných místech nouzového ubytování a stravování.
 
 
 
 

 

oddělení krizového řízení

Oblast záchranných a likvidačních prací:

Činnost
Poznámka
vést přehled o technických prostředcích využitelných při krizové situaci,
 
určovat strategii nasazení sil a prostředků k likvidaci mimořádné události v místě zásahu,
 
vést přehled o nasazených jednotkách IZS, v součinnosti s vedoucími složek IZS a krizovým štábem organizovat jejich střídání a veškeré materiálně technické zabezpečení,
 
zajistit spojení se všemi nasazenými jednotkami,
 
 vyhledávání osob a vyprošťování raněných za pomoci všech dostupných prostředků,
 
zabezpečuje a organizuje likvidaci sutin a odstraňování trosek a závalů k vyproštění osob a techniky,
 
zabezpečuje a organizuje odstraňování naplavených nečistot, ledu z odtokových prostorů při povodních, odčerpávání zaplavených prostor,
 
zabezpečuje a organizuje neutralizaci chemických látek,
 
instalovat norné stěny při úniku škodlivin do povrchových vod,
 
podílet se na vyvedení zvířat z ohroženého prostoru,
 
podílet se na realizaci úkolů, vyplývajících z usnesení nákazové komise,
 
 

 

oddělení krizového řízení

Oblast humanitární pomoci:

Činnost
Poznámka
organizovat příjem materiálu humanitární pomoci ve zřízených skladech a jeho evidenci,
 
realizovat humanitární pomoc z materiálu civilní ochrany ve skladech HZS,
 
v součinnosti s krizovým štábem zabezpečit vytvoření pracovních skupin v určených skladech humanitární pomoci,
 
organizovat rozvoz humanitární pomoci ve spolupráci s pracovní skupinou pro zabezpečení dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu do míst dle požadavků,
 
vést přehled o technických prostředcích na nouzové zásobování pitnou vodou a zdrojích pitné vody,
 
spolupracovat s nasazenými odbornými jednotkami pro mobilní úpravu vody,
 
podílet se na organizování a koordinaci nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva ,
 
vést přehledy o prádelnách a čistírnách využitelných pro základny humanitární pomoci, evakuační střediska,
 
 
Oblast zabezpečení ochrany obyvatelstva ukrytím:
Činnost
Poznámka

 

oddělení krizového řízení
shromažďovat a evidovat údaje o stavbách, určených k ochraně obyvatelstva při krizové situaci, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,
 
navrhovat a realizovat ukrytí obyvatelstva ve stálých tlakově odolných úkrytech a improvizovaných úkrytech,
 
zabezpečit zpohotovení stálých ochranných úkrytů,
 
 

 

oddělení krizového řízení

Oblast zabezpečení ochrany obyvatelstva prostředky individuální ochrany:

Činnost
Poznámka
organizovat a koordinovat výdej prostředků individuální ochrany,
 
vést přehled o vydaných prostředcích.
 
 
POLICIE ČR
 
Zabezpečuje:
 Územní odbor Policie ČR Svitavy
Garant:
 plk. Mgr. Libor Bauer, ředitel ÚO PČR Svitavy
Členové:
 
Základní funkce a činnost:
Činnosti a úkoly jsou plně v kompetenci   policie ČR
podílí se na přípravě návrhů opatření starosty k řešení krizové situace
 
Oblast řízení provozu na komunikacích:
Činnost
Poznámka

 

oddělení krizového řízení
zabezpečit uvolnění prostoru pro provedení zásahu,
 
zabezpečit bezpečnost a plynulost silničního provozu v místě krizové situace,
 
zabezpečit průjezdnost komunikací pro možnost rychlého přesunu zasahujících jednotek,
 
spolupracovat s odborem dopravy městského úřadu při vyznačování objízdných tras,
 
vykonávat doprovod vyžádaným pomocným jednotkám a prostředkům.
 
 
Oblast veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku:
Činnost
Poznámka
zajišťovat veřejný pořádek,
 
ochraňovat majetek,
 
provádět šetření trestné činnosti,
 
zajistit uzavření prostoru,
 
vést podklady o zásahových silách a prostředcích k odstranění následků MU,
 
provádět identifikaci osob,
 
spolupracovat při varování obyvatelstva,
 
povolávat odborníky k řešení mimořádných úkolů v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku
 
zajišťovat veřejný pořádek při demonstracích, nepovoleném shromažďování osob, zamezit drancování, rozkrádání a ničení majetku,
 
provádět přípravná opatření ke snížení následků teroristických činností na obyvatelstvo (v rámci vedení boje proti terorismu).
 
 
Oblast pobytu cizinců a ochrany státních hranic:
Činnost
Poznámka
vykonávat státní správu v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území a jejich vycestování z tohoto území, pokud není dále nebo obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu vyššího stupně stanoveno jinak,
 
zabezpečovat plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv,
 
provádět pobytovou kontrolu,
 
provádět eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců,
 
 
V oblastech řízení provozu na komunikacích a veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku na území města Poličky úzce spolupracuje s Městskou policií Polička.
 
INFORMACE A STYK S VEŘEJNOSTÍ
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička
Garant:
 Pavel Štefka
Členové:
Tiskový mluvčí MěÚ Polička, Okresního ředitelství Policie ČR Svitavy, Krajského ředitelství HZS Pardubice 
Základní funkce a činnost:
-      podílí se na přípravě informací pro veřejnost v součinnosti s krizovým štábem,
-      spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii,
-      zabezpečuje informování veřejnosti o činnosti MěÚ a KŠ
-      připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference 
-      zabezpečuje pravidelný monitoring zpravodajství, tisku
-      vyřizuje dotazy občanů související s mimořádnou nebo krizovou situací
-      podle požadavku vedoucího KŠ smluvně zajišťuje možnost informování obyvatelstva
-      zabezpečuje informování obyvatelstva o opatřeních přijatých KŠ 
-      zabezpečuje poskytování tísňových informací pro veřejnost a orgány veřejné správy,
-      vykonává další činnosti podle rozhodnutí KŠ
 
INFORMATIKA A GIS
 
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička– odbor kanceláře starosty, informatici, pracovník GIS
Garant:
 Pavel Štefka
Členové:
 kancelář starosty, informatici a pracovník GIS
Základní funkce a činnost:
-      zabezpečuje vytváření, vedení a využívání mapových a grafických znázornění situace,
-      zabezpečuje vybavení pracovišť a orgánů krizového řízení potřebnými prostředky výpočetní techniky,
-      zabezpečuje chod výpočetní techniky,
-      poskytuje nepřetržitý informační servis KŠ
-      zabezpečuje zveřejnění požadovaných zpráv na web
-      zajišťuje předávání zpráv pomocí elektronické pošty.
 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička - Odbor životního prostředí
Garant:
 Ing. Marta Mastná – vedoucí odboru
Členové:
pracovníci odboru životního prostředí
Základní funkce a činnost:
-      provádí analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a prognózu dalšího vývoje z hlediska své působnosti a spolupracuje při návrhu komplexu krizových a jiných opatření,
-      zpracovává prvotní odborné podklady pro řešení jednotlivých situací v průběhu mimořádné události,
-      navrhuje způsob řešení a likvidace MU z hlediska vlivu na životní prostředí,
-      zajišťuje odborné firmy k provádění opatření k zabezpečení škodlivin a nebezpečných látek v ohrožených oblastech, případně jejich odvoz
-      vede přehled o nasazených a disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích za svoji oblast působnosti,
-      stanovuje úkoly a povinnosti záchranným složkám, vyplývající ze zachování životního prostředí při provádění likvidačních prací,
-      zabezpečuje finanční prostředky k odstranění, odvozu a likvidaci odpadů kontaminovaných látek,
-      koordinuje přidělování dotací a státních příspěvků a zabezpečuje jejich realizaci
-      zpracovává návrhy na opatření ke zmírnění následků ekologické mimořádné události,
-      provádí dozor na úseku ochrany ovzduší
-      navrhovat opatření v případě nedostatku vody anebo havarijního zhoršení její jakosti,
-      podílet se na vypracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí
-      vykonávat další činnosti podle rozhodnutí KŠ
 
 
Stavební úřad
 
 
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička – Odbor výstavby
Garant:
 Ing. Ludmila Kršková – vedoucí odboru
Členové:
pracovníci odboru výstavby
Základní funkce a činnost:
-      provádí analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a prognózu dalšího vývoje z hlediska své působnosti a spolupracuje při návrhu komplexu krizových a jiných opatření,
-      nařizuje bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení
-      zajišťuje kontakty na osoby oprávněné provádět posudky na statiku a dynamiku staveb, seznamy autorizovaných statiků
-      zpracovává postupy pro vydávání rozhodnutí o odstranění stavby ( demoliční výměr ) včetně vzoru žádosti
-      informuje stavební komise o postupu a úlevách při krizových situacích ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. V platném znění, včetně prováděcích předpisů
-      vykonává další činnosti podle vlastní působnosti a rozhodnutí KŠ
 
  
 DOPRAVA
 
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička – odbor dopravy
Garant:
 Mgr. Jan Kovář – vedoucí odboru
Členové:
pracovníci odboru dopravy
Základní funkce a činnost:
 
-      podílí se na přípravě návrhů opatření starosty k řešení krizové situace
-      upřesňuje evidenci údajů o počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob,
-      shromažďuje hlášení o neprůjezdnosti silnic, železnic, aktuálních stavech obnovy silniční a železniční sítě,
-      vyčleňuje přístupové cesty ke krizové situaci, koordinovat zabezpečení jejich průjezdnosti,
-      vyčleňuje cesty k provedení evakuace osob z místa krizové situace,
-      zabezpečuje náhradní přepravu osob, zvířat, nákladu,
-      zabezpečuje náhradní hromadnou dopravu,
-      podílí se na koordinaci přepravy humanitární pomoci, převozu evakuovaných osob pro zabezpečení nouzového zásobování, odvozu pacientů do a ze zdravotnických zařízení,
-      řeší úkoly vztahující se k bezpečnosti silničního provozu v ohrožených (krizových) oblastech ve spolupráci s Policií ČR,
-      podílí se na zpracování zvláštních (evakuačních, válečných aj.) jízdních řádů pro autobusovou a vlakovou dopravu, zajišťovat náhradní zdroje pohonných hmot a služby autoservisů a opravárenských kapacit
-       zajišťuje obnovu silniční a železniční sítě, mostů,
-      zajišťuje výpomoc při obnově silniční a železniční sítě, mostů v součinnosti s KSÚS a AČR,
-      zajišťuje těžkou mechanizaci pro obnovu,
-      využívá nabídek fyzických osob, společností a podniků při dopravě a přepravě zboží a osob a pomoc k obnově dopravní infrastruktury
-      ve spolupráci s KÚ stanovuje priority v zabezpečení průjezdnosti silnic I., II. a III. třídy,
-      podílí se na vypracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí
-      předává informace, závěry, návrhy potřebné pro přípravu krizových opatření do stálé pracovní skupiny a skupiny „analýzy...“,
-      vykonává další činnosti podle rozhodnutí KŠ
 
 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
  
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička
Garant:
 Mgr. Jan Teplý- tajemník MěÚ
Členové:
Eva Klimešová, Zuzana Nunvářová, Jan Teplý
Základní funkce a činnost:
-      zabezpečuje vybavení orgánů a pracoviště orgánů krizového řízení potřebným materiálem,
-      zabezpečuje nepřetržitou a všestrannou materiálovou podporu orgánů a pracovišť orgánů krizového řízení, skupin pro podporu činnosti KŠ v průběhu jejich činnosti s důrazem na:
-     kontrolu vstupu a zabezpečení pracovišť,
-     stravování, občerstvení
-     zdroje pro nouzový provoz,
-      zabezpečuje nouzové vytápění a osvětlení
-      zabezpečuje svoz a rozvoz členů krizového štábu
-      zajišťuje nepřetržitý provoz vozového parku pro potřeby krizového štábu
-      zabezpečuje zveřejňování nabídek a poptávek humanitární pomoci.
-      udržuje provozuschopnost veškerých komunikačních kanálů,
-      navrhovat náhradní, nouzové řešení spojení,
-      vykonává další činnosti podle rozhodnutí KŠ
 
 FINANCE
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička - Odbor financí
Garant:
 Ing. Ivana Vacková – vedoucí odboru
Členové:
pracovníci odboru financí
Základní funkce a činnost:
-      provádí analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a prognózu dalšího vývoje z hlediska své působnosti a spolupracuje při návrhu komplexu krizových a jiných opatření,
-      zabezpečuje styk s peněžním ústavem a upřesňuje režim financování, nastoluje zvláštní režim financování, v případě nutnosti pozastavuje veškeré platby a finanční operace, které bezprostředně nesouvisí s krizovou situací,
-      vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné situaci,
-      upřesňuje zdroje finančních prostředků s ministerstvem financí ČR a jejich využití v postižených oblastech, zabezpečuje financování a spolupracuje se skupinou regionálního rozvoje územního plánování a investic při zpracovávání předběžných odhadů nákladů na obnovu majetku a vede evidenci škod vzniklých na území postižených živelnou pohromou nebo krizovou situací,
-      spolupracuje s KŠ při zpracování finančních operací s dotacemi, státními příspěvky a humanitární pomocí a zabezpečuje jejich realizaci (zejména příspěvek na bydlení, demolice, výstavba domků, příspěvek na bydlení, dotace na buňky a podobně),
-      provádí finanční a ostatní ekonomické činnosti, rozbory a analýzy, realizuje ekonomické operace spojené s přidělenými dotacemi, dary, humanitární pomoci,
-      zajišťuje vedení, spravování a přerozdělování povodňového (jiného humanitárního) konta, vede přehled (databází) za svoji oblast působnosti o ekonomických zdrojích, a nezbytných údajů o obcích potřebných pro realizaci ekonomických operací s dotacemi, dary, humanitární pomocí (např. čísla účtů obcí, IČO, adresy apod.). Tyto údaje poskytuje jednotlivým odborům k zajištění plnění jejich úkolů
-      provádí likvidaci faktur,
-      zakládá a zveřejňuje charitativní konto města a městského úřadu pro příjem finanční výpomoci,
-      vyžaduje (vymáhá) náhradu finančních prostředků poskytnutých městským úřadem,
-      vykonává další činnosti podle vlastní působnosti a rozhodnutí vedoucího Krizového štábu.
-      upřesňuje režim financování, zdroje finančních prostředků, řízení peněžních toků,
-      vede souhrnné evidence vzniklých škod, kontroluje oprávněnost použití finančních prostředků
-      podílí se na přípravě návrhů opatření KŠ k řešení krizové situace
-      ověřuje a upřesňuje finanční prostředky vyčleněné na zajištění přípravy na krizové situace v návrhu rozpočtu na příslušný rok
-      zabezpečuje styk s peněžním ústavem a upřesňuje režim financování, nastoluje zvláštní režimy financování, v případě nutnosti pozastavuje veškeré platby a finanční operace, které bezprostředně nesouvisí s krizovou situací,
-      upřesňuje zdroje finančních prostředků s Krajským úřadem PaK a možnosti využití finančních prostředků v postižených oblastech,
-      zpracovává návrhy finančního zabezpečení plánovaných opatření k řešení KS,
-      zpracovává finanční analýzy v návaznosti na plánovaná a realizovaná opatření v rámci KS,
-      v součinnosti s ostatními skupinami podpory činnosti krizového štábu a obcemi zabezpečuje zjištění údajů a zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
-      řídí a koordinuje zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí
-      řídí použití finančních prostředků k odstranění příčin a následků KS,
-      spolupracuje s pojišťovacími společnostmi včetně koordinace činností v otázkách finanční pomoci postiženým občanům,
-      provádí likvidaci faktur za služby poskytované k výpomoci pro zvládnutí KS
-      navrhuje založení a po schválení zveřejňuje charitativní konto pro příjem finanční výpomoci,
-      ukládá pokuty a vymáhá je při nesplnění povinnosti uložené ze zákona
-      poskytuje a vymáhá peněžní náhrady v případě škod
-      stanovuje formu a vede evidenci finančních výdajů souvisejících s krizovou situací
-      vede souhrnnou evidenci vzniklých škod,
-      poskytuje finanční a ekonomické služby v rozsahu působnosti platných právních předpisů
-      vykonává další činnosti podle rozhodnutí KŠ
 
 ŠKOLSTVÍ
 
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička - oddělení školství
Garant:
 Klára Lorencová
Členové:
pracovníci odboru školství
Základní funkce a činnost:
-      navrhuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení, která budou muset zajistit vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky plnící ve školách povinnou školní docházku
-      spolurozhoduje o osvobození žáků od povinnosti docházet do školy v místě vzniku krizové situace,
-      zajišťuje dětem a žákům potřebnou zdravotní a psychologickou pomoc,
-      spolu s odborem soc. věcí a zdravotnictví pomáhá dětem a žákům při vyhledávání jejich zákonných zástupců,
-      aktualizuje stav osob v jednotlivých předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních a v případě potřeby navrhuje a organizuje jejich přemístění,
-      podílí se na vypracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v městě
-      zajišťuje činnosti podle zákona č. 564/1990 Sb. v podmínkách krizových situací,
-      řídí a koordinuje činnost obecních úřadů v působnosti ORP ve školství
-      ve spolupráci s odborem živnostenským zajišťuje přednostní zásobování v předškolních a školských zařízení
-      organizovat soustředění dezinfekčních prostředků, jejich postupné vydávání včetně návodů a poučení na KŠ obcí, jednotlivých školských, zdravotnických a potravinářských zařízení,
-      ve spolupráci s OHS Svitavy zabezpečuje provádění pravidelných kontrol ve školách, v předškolních a školských zařízeních, v objektech péče o děti, objektech hromadného stravování, objektech sloužících pro evakuované občany a k ubytování záchranářských jednotek aj.,
-      vykonávat další činnosti podle rozhodnutí KŠ
Dále organizuje a zabezpečuje:
_    koordinaci při zajišťování kapacit při evakuaci v předškolních zařízeních, školách a školských 
      zařízeních
_    koordinaci při zajišťování stravování evakuovaných osob
 
 
SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
  
 
Zabezpečuje:
 Městský úřad Polička - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Garant:
 Bc. Martina Černíková – vedoucí odboru
Členové:
pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Základní funkce a činnost:
-      provádí analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události nebo krizové situace a prognózu dalšího vývoje z hlediska své působnosti a spolupracuje při návrhu komplexu krizových a jiných opatření,
-      vede přehled o nasazených a disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích za svoji oblast působnosti,
-      řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociální péče a sociálně právní ochrany dětí,
--   zabezpečuje poskytnutí mimořádné peněžité výpomoci občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci,
-      poskytuje odbornou, metodickou a poradenskou pomoc obcím při realizaci dávek a služeb sociální péče,
-      zajišťuje styk s charitativními organizacemi,               
-       organizuje poskytování psychologické a duchovní pomoci
-      podílí se na organizaci evakuace mrtvých a organizaci hromadného pohřbívání,
-      podílí se cestou ObÚ na zabezpečování mimořádné peněžité výpomoci občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci,
-      organizuje a koordinuje součinnost s občanskými sdruženími (např. ČCK) a charitativními organizacemi v rámci působnosti,
-      zabezpečuje náhradní způsob rozhodování o dávkách a službách sociální péče a jejich výplatě (realizovat prostřednictvím ObÚ),
-      vykonává další činnosti podle rozhodnutí KŠ
Dále organizuje a zabezpečuje:
Český červený kříž
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ADRA
Oblastní charita Polička