Město Polička

Statut krizového štábu

 
MĚSTO POLIČKA
 
STAROSTA   MĚSTA POLIČKY
 Jaroslav Martinů
 
 
V souladu s ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a
o změně některých zákonů, k řešení krizových situací v návaznosti na ustanovení § 12, § 13,   § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
a souvisejícími předpisy, v y d á v á m   k organizaci „Krizového štábu“
města Poličky a jeho činnosti tento
 
Statut Krizového štábu
města Poličky
 
 
Článek 1
 
Krizový štáb
 
1) Krizový štáb města Poličky, jako obce určené, je pracovním orgánem starosty města.
 
2) Vedoucím krizového štábu je starosta města Poličky. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje
      jím pověřený člen krizového štábu.
 
3) Krizový štáb města Poličky svolává starosta v případě, že:
 
     a) jde o plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného
          v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
     b) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti
          orgánu krizového řízení,
     c) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového
          řízení nebo pro jeho části,
     d) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
     e) je k tomu vyzván ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a
          likvidačních prací nebo
     f) jde o úkol prováděný při cvičení.
 
4) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (*)
 
Krizový štáb města je svoláván operativně, zejména k projednávání zásadních záležitostí, týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.
 
Článek 2
 
Složení krizového štábu
 
 
Krizový štáb města tvoří:
     a) členové Bezpečnostní rady města Poličky,
     b) stálá pracovní skupina krizového štábu města,
      
Členy krizového štábu jsou zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci-specialisté s ohledem na druh řešení mimořádné události nebo krizové situace.
 
 
 
Článek 3
 
Stálá pracovní skupina krizového štábu
 
 
Základním úkolem stálé pracovní skupiny krizového štábu je poskytovat nepřetržitý servis vedoucímu krizového štábu (starostovi města) a jeho členům.
 
1) Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou:
    
     a) tajemník krizového štábu,
     b) vedoucí odborů povolaní vedoucím krizového štábu,
     c) zástupci složek integrovaného záchranného systému,
     d) odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
 
2) Tajemníkem krizového štábu je tajemník Bezpečnostní rady města Poličky.
 
3)      V čele stálé pracovní skupiny je vedoucí směny. Vedoucím směny krizového štábu je    
      osoba určená starostou města.
 
4) Vedoucího a členy stálé pracovní skupiny jmenuje starosta města.
 
5) Stálá pracovní skupina krizového štábu při řešení krizové situace nebo při koordinaci
           záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě.
 
6)      Členové stálé pracovní skupiny jsou při činnosti střídáni ve dvanáctihodinových
       intervalech určenými zástupci, kteří mají v tomto případě stejná práva a povinnosti
       jako řádný člen krizového štábu.
 
 
Článek 4
 
Pracovní skupiny krizového štábu
 
1) V čele stálé pracovní skupiny jsou členové krizového štábu.
 
2) Vedoucí stálé pracovní skupiny (vedoucí směny) je současně vedoucím sekretariátu
     krizového štábu.
 
         
Další odborné skupiny
     a) povodňová komise obce s rozšířenou působností Polička
     b) povodňová komise města Poličky.
 
 
Článek 5
 
Činnost krizového štábu a stálé pracovní skupiny krizového štábu
 
1) Starosta města Poličky svolává zasedání krizového štábu, řídí jeho činnost,
     stanovuje dobu a místo zasedání. Místo zasedání je zpravidla v předem určeném objektu.
 
2) Krizový štáb projednává zásadní záležitosti týkající se řešení krizové situace a přijímá
     krizová opatření spojená s nezbytným omezením základních práv a svobod.
 
3) Úkolem krizového štábu je nepřetržité zabezpečování pracovního, poradního a
informačního servisu pro rozhodování vedoucího krizového štábu. 
 
3)      Za přípravu a organizaci jednání krizového štábu odpovídá tajemník krizového štábu
 města
 
4)      Stálá pracovní skupina krizového štábu, která při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě:
 
     a) analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup
          řešení,
     b) podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně
          obyvatelstva, využívá přitom zejména výpis z havarijního plánu kraje, krizový plán
          kraje  a vnějších havarijních plánů,
     c) soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a
          rozpracovává návrhy na jejich využití,
     d) zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové
          situace nebo mimořádné události,
     e) připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede
          evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné
          události,
f)       organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a
humanitární pomoci,
g)      zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a
      povinnosti poskytovat věcné prostředky.
 
6) Stálá pracovní skupina krizového štábu zabezpečuje v součinnosti s okresním operačním
     a informačním střediskem (OPIS)  IZS územního odboru HZS PK podklady pro úvodní
     zasedání krizového štábu po vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu
     pro území města nebo pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
 
7) Vedoucí směny stálé pracovní skupiny krizového štábu řídí její činnost a její návrhy
     předkládá tajemníkovi k přípravě jednání krizového štábu.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 6
 
Pracoviště krizového štábu
 
1) Pracoviště krizového štábu města Poličky se zřizuje v budově Městského úřadu
     Polička, Palackého náměstí 160, místnost číslo 15, která bude informačně
     propojena s územním odborem Hasičského záchranného sboru Svitavy a Požární stanicí
     Polička.     
 
 2) Pracoviště je vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou.
   
 
Článek 7
 
Stálá dosažitelnost členů krizového štábu
 
Stálá dosažitelnost členů krizového štábu nebo jejich pověřených zastupujících pracovníků je zabezpečena mobilními telefony a pevnými telefonními linkami.
 
 
Článek 8
 
Komunikace
 
1) Komunikačními prostředky jsou:
      a) pevná telefonní síť,
     b) síť mobilních operátorů,
     c) datová síť,
     d) spojky,
      f) sdělovací prostředky (pro jednocestnou komunikaci s obyvatelstvem: městský rozhlas,
           letáky
2) Komunikační prostředky jsou využívány podle potřeby.
 
 
Článek 9
 
Závěrečná ustanovení
 
1) Změny a doplnění Statutu krizového štábu města schvaluje starosta města Poličky
 
2) Jednání krizového štábu se řídí schváleným jednacím řádem, který je nedílnou součástí
     tohoto statutu.
 
3) Statut krizového štábu města nabývá účinnosti dnem 6. prosince  2006.
 
   
                                                                                                                      
    Jaroslav Martinů                                                                                                                                                         starosta města Poličky
 
 
 
 (*) § 12 odst. 1, 2 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)