Město Polička

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička

 
 
Článek I.
Úvodní ustanovení
 
 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Polička (dále jen „bezpečnostní rada“) byla zřízena starostou obce Jaroslavem Martinů jako koordinační orgán, v souladu s ustanovením zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 15, odst. 4, písm. a).
 2. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak; jednání se řídí jednacím řádem.
 3. Informace z jednání bezpečnostní rady se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou bezpečnostní rady.
 
 
 
Článek II.
Působnost bezpečnostní rady
 
 1. Bezpečnostní rada obce je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „správní obvod“).
 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Polička je vymezen územím obcí Polička, Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldříš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.
 
 
 
Článek III.
Obsah činnosti bezpečnostní rady
 
1.      Bezpečnostní rada projednává:
 
a)      zajištění připravenosti správního obvodu na krizové situace včetně návrhů opatření,
b)      rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným sborem kraje,
c)      roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,
d)     plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
e)      zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,
f)       návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
g)      informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
h)      způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
i)        způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
j)        zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
k)      vnější havarijní plán,
l)        podmínky nouzového přežití obyvatelstva.
 
 
 
Článek IV.
Složení bezpečnostní rady
 
1.      Bezpečnostní rada má 7 členů:
 
a)      předseda BR – starosta
b)      místopředseda BR – místostarostka
c)      tajemník BR – pracovník oddělení krizového řízení
d)     člen BR – tajemník městského úřadu
e)      člen BR – ředitel OŘ Policie ČR - určený policejním prezidentem
f)       člen BR – velitel HS Polička, příslušník Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje - určený ředitelem HZS Pardubického kraje
g)      člen BR – velitel SDH JPO II. Polička
 
 
 
Článek V.
Jednání bezpečnostní rady
 
1.      Jednání bezpečnostní rady svolává a řídí předseda bezpečnostní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda bezpečnostní rady.
 1. Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na kalendářní rok (dále jen „pracovní plán“) nebo na základě odůvodněné písemné žádosti člena bezpečnostní rady.
 2. Jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň dvakrát v roce. Toto jednání probíhá zpravidla na základě písemných podkladových materiálů.
 3. Členové bezpečnostní rady se účastní všech jednání; pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy bezpečnostní rady mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.
 4. Předseda bezpečnostní rady může na jednání bezpečnostní rady přizvat zástupce správních úřadů působících na teritoriu, zástupce organizací či občanských sdružení, odborníky z hlediska projednávané problematiky, případně další osoby.
 5. Z jednání bezpečnostní rady je pořizován zápis.
 
 
 
Článek VI.
Zajištění činnosti bezpečnostní rady
 
 1. Činnost bezpečnostní rady zabezpečuje starosta obce s rozšířenou působností.
 
 
 
Článek VII.
 1. Jednací řád je vnitřním předpisem bezpečnostní rady, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Polička.
 
 
 
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
 
 1. Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách úřadu a v sídle úřadu obce. Na internetových stránkách se zveřejňuje jeho úplné znění.
 2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2006.
 
V Poličce dne 6. 12. 2006
Jaroslav Martinů, starosta města