Město Polička

Informace z odborů

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020

Vážení občané, níže uvádíme odkaz na stránky Správy železniční dopravní cesty, která vydala návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020. Případné připomínky prosím zasílejte na emailové adresy: patrik.benna@pardubickykraj.cz nebo leos.beran@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2019. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky…

Povodňové plány

Povodňový plán města Poličky Povodňový plán ORP Polička

Osvědčení o úspoře emisí 2018

Naše město obdrželo certifikát, od společnosti EKO-KOM, a.s., vypovídající o přínosech recyklace a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití těchto odpadů z města Polička. Z osvědčení vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili celkem 1 001,940 tun tříděného sběru. 1. čtvrtletí 2018 206,205…

Informace o uzavírce z důvodu celkové rekonstrukce okružní křižovatky v Poličce

Informujeme tímto místní občany, že v termínu od 13.5. do 31.8. letošního roku bude probíhat rekonstrukce okružní křižovatky (kruhového objezdu) sil. I/34 se sil. II/360 v Poličce. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je firma Skanska. Rekonstrukce stávající okružní křižovatky je předpokládána při zachování hlavních parametrů…

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička v současné době dokončuje výstavbu bytových domů. Do nájmu budou přidělovány pouze byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m2. Pokud máte o nájem obecního bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 22. května 2019.

Průzkum zájmu o startovací bydlení

Vážení občané, v současné době mapujeme zájem o startovací nájemní bydlení. Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry, které je časově omezeno. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a založené spoření na bydlení v jakékoliv formě. Nájemní smlouvy v tomto typu bytů budou uzavřeny maximálně…

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Pravidla pro udělování čestného občanství

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém jednání dne 28. 2. 2019 Pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky. Pravidla uvedena v příloze.    

Příprava změny Územního plánu Polička – opakovaná výzva

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Polička byl vypuštěn bod týkající se pořízení Změny č. 3 Územního plánu Polička (dále jen „ÚP Polička). Zahájení pořizování této změny se tímto odsouvá. Proto je možné dále podávat návrhy na změnu ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2019. Návrh může podat každý občan města…

Dotace Pardubického kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 schválila usnesením R/1511/18 „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“.   V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového…

Příprava změny Územního plánu Poličky

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Polička (ÚP Polička), připravuje pořízení Změny č. 3 ÚP Polička. V případě zájmu o konkrétní změnu ÚP Polička může každý občan města nebo vlastník pozemků či staveb podat návrh na pořízení změny územního plánu…

Město zahajuje prodej stavebních pozemků v lokalitě Bezručova - III. etapa!

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 13.9.2018 cenu, za kterou se budou prodávat pozemky na stavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova III. v Poličce.  Částka byla stanovena stejně jako v předchozích etapách tak, aby pokryla veškeré náklady vynaložené městem v souvislosti s přípravou a vybudováním technické a dopravní infrastruktury bez jakéhokoliv…

Úvodní fotografie ke článku

Nové kontejnery na kovové obaly

Nové kontejnery na kovové obaly Od začátku září byly v Poličce rozmístěny šedé kontejnery na sběr kovových obalů. Stávající možnost sběru této komodity v provozovnách…

Uzavírka části místní komunikace ulice Svépomoc v Poličce

Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci výměny nefunkčních armatur na vodovodním řadu v tělese místní komunikace v ulici Svépomoc v Poličce. Místo omezení: místní komunikace v ulici Svépomoc od křižovatky se silnicí I/34 ulice Starohradská po křižovatku s místní komunikací ulice Havlíčkova…

Rozšíření městského bezdrátového rozhlasu

V současné době probíhají v našem městě, včetně částí Modřec a Lezník, práce na projektu rozšíření městského bezdrátového rozhlasu pod názvem  "Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička." Celou…

Den Pěstounství Litomyšl

Den Pěstounství Litomyšl - viz příloha

Částečná uzavírka silnice I/34 ulice nábř. Svobody v Poličce

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci provádění stavebních prací za účelem odstranění poruch vozovky silnice I/34 v ulici nábř. Svobody v Poličce (podél Synského rybníka pod základní školou) bude výše uvedena silnice I. třídy částečně uzavřena v termínu od 19. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Provoz bude řízen…

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2014-2020

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 20.2.2014 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014-2020. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2014 - 2020 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města. Strategický plán rozvoje byl vypracován…

Informace o zajišťování správy komunikací v obci Polička

Výkon správy pozemních komunikacích je v obci Polička zajišťován prostřednictvím správce. Správce vykonává správu pozemních komunikací, jež jsou ve vlastnictví města Poličky, a to v rozsahu stanoveném mandátní smlouvou, uzavřenou dne 17.12.2007. Identifikační údaje správce: Obchodní firma: T.E.S. s.r.o. Sídlo: Jiráskova 977, Horní…

Úvodní fotografie ke článku

Průmyslová zóna - Nabídka pozemků pro výstavbu

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POLIČKA Nabídka pozemků pro výstavbu Pozemky se nacházejí na severním okraji města východně od komunikace II. tř. směrem na Litomyšl a dále na Hradec Králové. Územním…