Město Polička

Územní plánování

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města Polička schválilo zprávu na svém…

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Pomezí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:                     MP/16719/2019                                                           V…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________________ Spis. zn.:                            MP/04354/2018                                    V…

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1.

Nové oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Hegerova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ___________________________________________________________________________________________________ Spis. zn.:   MP/16502/2016/14                                                                  Polička,…

Oznámení o pořízení Územní studie Borová - A, lokalita Naproti Pletárny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička     Spis. zn.:   MP/25954/2017                                                              …

Oznámení o pořízení územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička     Spis. zn.:   MP/25954/2017                                                              …

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Sádek

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička   Spis. zn.: MP/09463/2018   V Poličce, dne 29.08.2018     Č.j.: MP/21148/2018/OÚPRaŽP/EiJ             Opr.…

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Trpín

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/02848/2018/15                                                                  Polička,…

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.: MP/04354/2018                                                               …

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Široký Důl

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/28343/2017/14                                                                  …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Korouhev a vyhotovení úplného znění ÚP

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/27796/2017/14                                                                  …

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Korouhev

Územní plán Korouhev v úplném znění po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):   I.  Textová část ÚP Korouhev II. Grafická část ÚP Korouhev zde (bez změn) Pořizovatel úplného znění ÚP Korouhev:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička Projektant úplného znění ÚP…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/23674/2017/18                                                                …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pomezí a vyhotovení právního stavu ÚP

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/18733/2017/25                                                                 Polička,…

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Pomezí

Územní plán Pomezí v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):   I. Textová část ÚP Pomezí I.1 Výkres základního členění území I.2a Hlavní výkres - 1:5000 I.2b Hlavní výkres - 1:10000 I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací II.1a Koordinační…

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Široký Důl a vyhotovení právního stavu

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/09876/2017/15                                                                   Polička,…

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Široký Důl

Územní plán Široký Důl v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):   I/0 Textová část ÚP Široký Důl I/1 Výkres základního členění území I/2 Hlavní výkres I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací II/1 Koordinační výkres II/4 Výkres…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny 2017

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/08559/2017/16                                                                     Polička,…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/28076/2016/17                                                                   Polička,…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná 2016

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/25049/2016/17                                                                    …

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění   Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,…

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Smetanova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/20379/2016/05                                                                 Polička,…

Oznámení vyhotovení právního stavu Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/08631/2016/23                                                                  …

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Hradčany

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/12576/2016/05                                                                  …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/08631/2016/15                                                                   Polička,…

Úvodní fotografie ke článku

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Borová

Městský úřad Polička Odbor územního…

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Telecí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/00805/2016/27                                                                    …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/04809/2016/15                                                                  …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/14617/2014/40                                                                   Polička,…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/28184/2015/18                                                                    …

Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Jih I.

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/11191/2015/10                                                                 …

Oznámení o pořízení Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/14337/2015/14                                                                 Polička,…

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně plánovacích podkladech (ÚPP) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička (SO ORP Polička). Schválené a vydané ÚPD obcí a jejich změny, včetně…

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/14348/2015/21                                                               …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Jedlová

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/09297/2015/29                                                                 Polička,…

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/05751/2015/37                                                                   Polička,…

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Korouhev

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/20470/2014/27                                                                 …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Svojanov

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/19172/2013/32                                                                …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/05957/2014/30                                                                 …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/05450/2014/26                                                                 …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/06808/2014/17                                                                  …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Sádek

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/20046/2013/35                                                                  …

Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Bezručova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/24436/2013/06                                                                …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Široký Důl

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/08347/2013/36                                                                 …

Úvodní fotografie ke článku

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního…

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/07077/2013/18                                                                  …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pomezí

Městský úřad Polička odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/20334/2012/13                                                              …

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná

Městský úřad Polička odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:  MP/18715/2012/14                                                                    …

Úvodní fotografie ke článku

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Polička

 Městský úřad Polička Odbor územního…

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Stašov

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička  Spis. zn.:   MP/08203/2011/14                                                                  Polička,…

Vydání opatření obecné povahy Regulační plán Městské památkové zóny Polička

 Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička    Spis. zn.:      MP/8115/2010/33                                                         …

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička  Spis. zn.:    OÚPRaŽP 467/10/22                                                        …

Územní plán obce Nedvězí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí: A. Textová část:     Obsah průvodní zprávy     Průvodní zpráva     Tabulka bilance záboru ZPF B. Grafická část: 1. Hlavní výkres 2. Komplexní řešení území 3. Dopravní řešení 4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici) 5. Technická infrastruktura - plyn, el. energie, spoje (PDF není k dispozici) 6. Veřejně prospěšné stavby 7. Etapizace výstavby 8. Vyhodnocení…

Územní plán obce Trpín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 Dokumentace Územního plánu obce Trpín: A. Textová část:     Průvodní zpráva     Regulativy B. Grafická část: 1.     Širší vztahy 2a.   Hlavní výkres - část a) 2b.   Hlavní výkres - část b) 3.     Návrh využití území sídla Trpín 4.     Návrh využití území sídla Hlásnice 5a.   Dopravní řešení - část a) 5b.   Dopravní řešení - část…

Územní plán obce Hartmanice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Dokumentace Územního plánu obce Hartmanice: Textová část: Průvodní zpráva Grafická část: 1. Širší vztahy (PDF není k dispozici) 2. Komplexní urbanistický návrh, doprava:     List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6 3. Voda, kanalizace:     List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6 4. Elektro, plyn, spoje:     List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6 5. ÚSES, ZPF:    …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Březiny

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Č.j.: OÚPRaŽP 598/09-4                                                           …

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Rybná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Č.j.:   OÚPRaŽP 1690/08-3                                                                         …

Regulační plán Polička - lokalita Mánesova

Zastupitelstvo města Polička vydalo dne 11.9.2008 opatřením obecné povahy č. 1/2008 Regulační plán Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 30.9.2008. Regulační plán (RP) Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou hlavní výkres, výkresy dopravní a technické infrastruktury,…